Jack P. Lewis Slide Collection

 

Mount Sinai 266

Description

Sinai Rd. To Mitla