Jack P. Lewis Slide Collection

 

Mount Sinai 260

Description

Sinai Ein Qudeirat Look West to Pass